PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ustanovi. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, Mali Sakadaš 1, 31327 Kopačevo, Bilje;
  • na broj faksa: 031/ 285-380;
  • elektroničkom poštom na: ljubica.sunic@pp-kopacki-rit.hr
  • donijeti osobno u sjedište Ustanove, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 031/445-400.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama Narodne novine 25/13, 85/15

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Narodne novine 12/14

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Godišnje izvješće 2021.

Godisnje_izvjesce 2021

Godišnje izvješće 2020

Godišnje izvješće 2019

Godišnje izvješće 2018

Godišnje izvješće 2017

Godišnje izvješće 2016

Godišnje izvješće 2015