Životinjski svijet

Faunu sisavaca Kopačkoga rita prema dosadašnjim istraživanjima čini 55 vrsta, što je više od polovice ukupnoga broja vrsta sisavaca u fauni Hrvatske.

Nepregledni trščaci, bare, poplavne šume, vlažne livade pružaju optimalne životne uvjete mnogim sisavcima poput običnoga jelena, obične srne, divlje svinje, divlje mačke, vidre, dabra, jazavca…

Obični jelen, Cervus elaphus

Divlja svinja, Sus scropha

Vidra, Lutra lutra

Park prirode Kopački rit nadaleko je poznat po ptičjoj populaciji. U njemu obitava čak 300 različitih vrsta ptica, što čini 80% vrsta zabilježenih u ornitofauni Hrvatske. Od toga broja više od 140 vrsta redovite su ili povremene gnjezdarice. Posebno su zanimljive vrste koje se gnijezde u velikim kolonijama, poput sive čaplje, bjelobrade čigre, velikoga vranca, riječnoga galeba. Tijekom proljetne i jesenske selidbe Kopački je rit važno odmorište brojnim pticama močvaricama. Na području Kopačkoga rita gnijezdi se najveća populacija štekavca u cijelome porječju Dunava; simbol je Parka prirode. Veliki vranac kolonijalna je gnjezdarica u Ritu i veliki ljubitelj ribe.

Štekavac, Haliaeetus albicilla

Crna roda, Ciconia nigra

Veliki vranac, Phalacrocorax carbo

Faunu vodozemaca u Kopačkome ritu čini 12 vrsta, što je čak 60% od ukupno 20 vrsta vodozemaca zabilježenih za Hrvatsku. Sve su one svojom biologijom vezane uz močvarna i vodena staništa.

Zelena žaba, Rana esculenta

U Kopačkom je ritu pronađeno 10 vrsta gmazova, od toga je jedna vrsta kornjača, četiri vrste guštera i pet vrsta zmija. To je 25% od ukupno 39 vrsta u fauni gmazova u Hrvatskoj. Uz Šetnicu bijelog lopoča rado se sunčaju barske kornjače. Zmije poput ribarice i bjelouške načinom života vezane su uz vodu, pa ih se često može vidjeti dok se sunčaju ili dok plivaju neposredno ispod vodene površine.

Barska kornjača, Emys orbicularis

Ribarica, Natrix tessellata

Kopački je rit najveće mrijestilište riba ovoga dijela porječja Dunava. Faunu riba Kopačkoga rita čini više od 50 slatkovodnih vrsta, među kojima su najzastupljenije riječni šaran, štuka, som, smuđ… Nove vrste u ihtiofauni redovito se bilježe tijekom monitoringa koji se provodi u Parku.

Som, Silurus glanis

U Kopačkome ritu žive mnogobrojni i raznovrsni beskralježnjaci kao što su oblići, puževi, školjkaši, gujavice, pijavice, rakovi te najbrojnija skupina – kukci (48 vrsta vretenaca, 85 vrsta kornjaša, 64 vrste danjih leptira, 104 vrste noćnih leptira, 19 vrsta komaraca, 26 vrsta obada…). U Kopačkom ritu utvrđena je jedinstvena forma školjkaša Unio tumidus kopaciensis.

Vretenca, Odonata

Leptiri, Lepidoptera