Zakonski i podzakonski akti

Zakoni

Zakon o zaštiti prirode NN 80/1315/1814/19
Zakon o Parku prirode Kopački rit NN 45/99 
Zakon o šumama NN 68/18, 115/18
Zakon o lovstvu NN 99/1832/19 
Zakon o vodama NN 153/0963/11130/1156/1314/1446/18
Zakon o gradnji 
Zakon o slatkovodnom ribarstvu 
Zakon o genetski modificiranim organizmima NN 70/05 
zakon o zaštiti kul. spomenika 
Zakon o ustanovama

Uredbe i odluke

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove “Park prirode Kopački rit” NN 85/2014.

Uredba o osnivanju Javne ustanove ‘Park prirode Kopački rit’ NN 96/97 
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode ‘Kopački rit’ NN 24/06
Prostorni plan PP Kopački rit

 Pravilnici

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode ‘Kopački rit’ NN 77/00
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti (NN 130/06)

 Strategije i međunarodni pravni propisi

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99) 

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93
Usvojena: PARIZ, 1972.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991 

Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93
Usvojena: RAMSAR, 1971.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991. 

Zakon o potvrđivanju Konvencije ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti, Narodne novine Međunarodni ugovori 6/96
Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992.
Stupila na snagu: 29. prosinca 1993.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996. 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), Narodne novine Međunarodni ugovori 12/99
Usvojena: WASHINGTON, 1973.
Stupila na snagu: 1. srpnja 1975.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000. 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojena: BERN, 1979.
Stupila na snagu: 1. lipnja 1982.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000. 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojena: BONN, 1979.
Stupila na snagu: 1. prosinca 1983.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000. 

Zakon o potvrvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojen: BONN, 1996.
Stupio na snagu: 1. studenog 1999.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojen: LONDON, 1991.
Stupio na snagu: 16. siječnja 1994.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.