Conflict of interest

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (‘Narodne novine’ broj: 120/2016) objavljujemo da Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. ZJN 2016 sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • Kineo d.o.o., Orahovička 43, 31000 Osijek
  • Aabo d.o.o., Zagrebačka 7, 31000 Osijek
  • Kovačević poslovno savjetovanje, Vijenac Paje Kolarića 4, 31000 Osijek
  • MESS, obrt za ugostiteljstvo i usluge, Planina istok 67/a, 31306 Draž-Batina
  • TROGA, lovački obrt, Braće Radića 20, 31305 Draž
  • Orqa d.o.o., J.J.Strossmayera 341, 31000 Osijek
  • Orqa Holding Limited, Block 3, Harcourt centre, Harcourt road, Dublin 2., DO2A339, Ireland
  • ROMVER j.d.o.o. knjigovodstveni i računovodstveni servis, Vijenac Hrvatske Republike 9, 31550 Valpovo