Materijali

 

POZDRAVNI GOVOR (VIDEO – predstavnici Organizacijskog odbora VLATKO ROŽAC I MATEJ MARUŠIĆ i Znanstvenog odbora SINIŠA OZIMEC)

*potrebno uključiti titlove na youtube kanalu

USMENA IZLAGANJA (VIDEO)


  1. MATEJ MARUŠIĆ, AGNES KURZWEIL
   Transdanube.Travel.Stories – održiva mobilnost u povezivanju Dunavskih turističkih priča
  2. MARTA MALENICA ČEPELAK
   Elektrokucija ptica u Hrvatskoj – izazovi i rješenja
  3. ANDRIJANA ČEVIZOVIĆ SEKULIĆ, MONIKA KOVAČEVIĆ, ANA PLASAJEC, DORIS PROKOPEC, BRUNISLAV MATASOVIĆ, ELVIRA KOVAČ-ANDRIĆ
   Fotokemijsko zagađenje u urbanom i ruralnom području grada Osijeka i Kopačkoga rita
  4. NIKOLINA BEK, DUBRAVKA ŠPOLJARIĆ MARONIĆ, TANJA ŽUNA PFEIFFER, FILIP STEVIĆ, ANTONIJA KEZERLE
   Raznolikost alga i cijanobakterija na različitim vrstama makrofita
  5. JURAJ PETRAVIĆ, MATIJA KRESONJA, MARTINA PETRAVIĆ, RATKO POPOVIĆ, MILORAD MRAKOVČIĆ
   „Morfološke karakteristike, dob i gustoća populacije školjkaša Unio elongatus C. Pfeiffer, 1825, u gornjem toku rijeke Mirne“
  6. MIRNA HABUDA-STANIĆ
   Močvarne biljke i pročišćavanje otpadnih voda
  7. MILAN IVANOVIĆ, FRANJO AMBROŠ
   Pustare u Baranji (10) – Sudaraž, Širine i Zeleno Polje
  8. MILAN IVANOVIĆ, FRANJO AMBROŠ, DINA STOBER, ZDENKO SAMARŽIJA
   Pustare u Baranji (13) – prilozi za koncept opstanka
  9. TEO SAMARŽIJA, ZDENKO SAMARŽIJA
   Graditeljska i društvena baština Baranje – dvorci i kurije hrvatskoga dijela Baranje
  10. DARKO MRKONJIĆ
   Tradicijske prakse Baranje u europskim i hrvatskim normama
  11. IVAN RAJKOVIĆ
   Proširena stvarnost – inovativni koncept u promociji
  12. GORDANA SUBAKOV SIMIĆ, VANJA MILOVANOVIĆ, IVANA TRBOJEVIĆ
   Diverzitet Charophyta i nalaz Chara baueri na području Štrpca, Specijalni prirodni rezervat “Gornje Podunavlje”

   

       POSTERSKA IZLAGANJA


  1. VESNA HRVOJEVIĆ, RUŽICA MARUŠIĆ, MIRJANA HERCEG ŠIMUNOVIĆ, MIRNA KOVAČEVIĆ, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, IVONA LEKO, KRISTINA SEKULIĆ, SLAVICA PAUNOVIĆ, IVANA JAKOBFI
   Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš
  2. IRENA FRANJIĆ, DRAŽEN KOŠUTIĆ, ZDENKO TURNIŠKI
   Obnova šuma i šumskog zemljišta kroz projekt Naturavita
  3. VLATKO ROŽAC, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, BORIS BOLŠEC, MARIJA VEREŠ, DORJA BUČEVIĆ, SONJA KUČERA, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, MATEJ MARUŠIĆ, IVAN DAMJANOVIĆ
   Biološki monitoring u svrhu revitalizacije vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode „Kopački rit“ u sklopu projekta NATURAVITA
  4. IVAN DAMJANOVIĆ, VLATKO ROŽAC, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, BORIS BOLŠEC, MARIJA VEREŠ, DORJA BUČEVIĆ, SONJA KUČERA, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, MATEJ MARUŠIĆ
   Preliminarna analiza usluga ekosustava u Parku prirode „Kopački rit“
  5. VLATKO ROŽAC, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, BORIS BOLŠEC, MARIJA VEREŠ, DORJA BUČEVIĆ, SONJA KUČERA, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, MATEJ MARUŠIĆ, IVAN DAMJANOVIĆ
   Monitoring prirode u području ekološke mreže sjeverno od Kopačkog rita
  6. SINIŠA OZIMEC, VLATKO ROŽAC, DRAGAN PRLIĆ
   Postignuća Akcijskog plana za zaštitu vodenih i močvarnih staništa u Parku prirode „Kopački rit“ (2010.-2020.)
  7. SONJA KUČERA, VLATKO ROŽAC, BORIS BOLŠEC, DORJA BUČEVIĆ, MARIJA VEREŠ, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, MATEJ MARUŠIĆ
   Zajedničke aktivnosti Parka prirode „Kopački rit“ i Belje Agro-vet + d.o.o. u održanju uzgoja pasmine Slavonsko-srijemskog podolca
  8. MATEJ MARUŠIĆ, VLATKO ROŽAC, MARIJA VEREŠ, SONJA KUČERA, DORJA BUČEVIĆ, BORIS BOLŠEC, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ
   Danube Volunteers Day – volonteri u zaštićenim područjima
  9. MARTINA JURJEVIĆ VARGA, MARIO KASOVIĆ, MARINA POPIJAČ, MARTINA BELOVIĆ KELEMEN
   Zdravstvena funkcija periurbanih šuma u zaštićenim područjima – Procjena energetskih kapaciteta planinarskih staza Parka prirode Medvednica
  10. ANA KNEŽEVIĆ, SONJA BUTULA, DORA TOMIĆ RELJIĆ
   Očuvanje krajobraznih vrijednosti prilikom planiranja turizma na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje
  11. DAVOR MIKULIĆ, IVANA BUZUK, GORDAN MATKOVIĆ, ŽELJKA VREBAC
   Zelene staze Dunava i Drave
  12.  DAVOR MIKULIĆ, IVANA BUZUK, GORDAN MATKOVIĆ, ŽELJKA VREBAC, ZDRAVKO PEKO
   Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju (WetlandRestore)
  13. DAVOR MIKULIĆ, IVANA BUZUK, GORDAN MATKOVIĆ, ŽELJKA VREBAC
   Krajobrazno uređenje šumske poučne staze Kolođvar
  14. BRANKO PETRINEC, KATARINA JUKIĆ, TOMISLAV MEŠTROVIĆ, BOŽENA SKOKO, DAVOR RAŠETA, DINKO BABIĆ, IGOR MIKLAVČIĆ, ANA HEĐI
   Mahovina kao bioindikator radioaktivnog onečišćenja u Kopačkom ritu
  15. VLATKA GVOZDIĆ, LIDIJA BEGOVIĆ, SELMA MLINARIĆ, DENIS BORŠĆAK, IGOR IVANAC, ANA PETROVIĆ
   Primjena FT-IR spektroskopije i kemometrike  u procjeni okolišnih utjecaja na maslačak
  16. LIDIJA VUKOVIĆ, RENATA ĆUK, IVOR DUKIĆ, ANDREA MARINOVIĆ RUŽDJAK
   Utjecaj fizikalno kemijskih pokazatelja na EPT zajednicu u površinskim vodama panonske ekoregije
  17. ANA AMIĆ, IVA JURČEVIĆ, ANA RACK
   Analiza glavnih fizikalno-kemijskih parametara i nutrijenata u površinskim vodama rijeke Mure u Hrvatskoj
  18. ANA AMIĆ, PETRA PENIĆ, KAROLINA KOLARIĆ
   Analiza koncentracije hranjivih tvari u površinskim vodama Gaboške Vučice
  19. ANA AMIĆ, PETRA PENIĆ, KAROLINA KOLARIĆ
   Analiza koncentracije hranjivih tvari u površinskim vodama rijeke Karašice u Baranji
  20. JANJA HORVATIĆ, VESNA PERŠIĆ, DORA HORVATIĆ, MARTINA VARGA, ALEKSANDRA KOČIĆ, VERA TIKAS
   Preliminarna istraživanja kvalitete vode Topoljskog Dunavca: primjena Lemna testa
  21. TOMISLAV MANDIR, RAHELA NIKOLAŠEVIĆ, ANA MARTINOVIĆ, DUBRAVKA ŠPOLJARIĆ MARONIĆ, TANJA ŽUNA PFEIFFER, FILIP STEVIĆ, NIKOLINA BEK, MATEJ ŠAG, PETR DVOŘÁK
   Raznolikost fitoplanktona i mikrofita u epiksilonu u Sakadaškom jezeru
  22. BORIS MIFKA, IRENA CIGLENEČKI,  MAJA TELIŠMAN PRTENJAK
   Klimatologija depozicije pustinjske prašine na područje Jadrana (Rogozničko jezero)
  23. NATAŠA URANJEK, SANDA RAŠIĆ, MARKO TENI, VEDRAN LIPIĆ, ANDREA GALIĆ
   Vaskularna flora na području retencije „Stara Drava“ u Bilju
  24. NENAD RADAKOVIĆ, SAŠA NESTOROVIĆ
   Božikovina (Ilex aquifolium L.) u Nacionalnom parku „Đerdap“
  25. JURAJ PETRAVIĆ, MARTINA PETRAVIĆ, GORAN JAKŠIĆ, IVANA KALEB VULETIĆ, KREŠIMIR KURI, MARGARITA MARUŠKIĆ KULAŠ, DAJANA MAJNARIĆ, HELENA JAJČEVIĆ, RATKO POPOVIĆ
   „Sastav riblje zajednice u srednjem toku rijeke Kupe na području male hidroelektrane Ilovac“
  26. STJEPAN KRČMAR
   Raznolikost faune obada (Diptera: Tabanidae) različitih šumskih staništa na području Šumarije Batina
  27. TOMISLAV BOGDANOVIĆ, SVJETLANA MARIĆ, VLATKO ROŽAC, MARIJA VEREŠ, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, BORIS BOLŠEC, SONJA KUČERA, DORJA BUČEVIĆ
   Novi nalazi Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825.) (Odonata, Libellulidae) u Parku prirode „Kopački rit“ (Hrvatska)
  28. NATAŠA URANJEK, MARKO TENI, VEDRAN LIPIĆ, ANDREA GALIĆ
   Terenska istraživanja leptira (Lepidoptera) na području retencije „Stara Drava“ u Bilju
  29. ANĐELKO OPAČAK, DINKO JELKIĆ, RAS LUŽAIĆ
   Sastav riblje zajednice u ribolovnoj vodi rukavac Halaševo
  30. DINKO JELKIĆ, ANĐELKO OPAČAK, SINIŠA OZIMEC, RAS LUŽAIĆ
   Kondicijski indeks introducirane babuške (Carassius  gibelio Bloch, 1782) u Parku prirode „Kopački rit“
  31. IVAN DAMJANOVIĆ, VLATKO ROŽAC, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, BORIS BOLŠEC, MARIJA VEREŠ, DORJA BUČEVIĆ, SONJA KUČERA, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, MATEJ MARUŠIĆ
   Monitoring faune vodozemaca i gmazova na području  Parka prirode „Kopački rit“
  32. IVAN DAMJANOVIĆ
   Prilog fauni vodozemaca i gmazova dravske regije i Regionalnog parka Mura-Drava na području Osječko-baranjske županije
  33. IVAN DAMJANOVIĆ, NATAŠA URANJEK, MARKO TENI, VEDRAN LIPIĆ, ANDREA GALIĆ
   Istraživanje faune vodozemaca i gmazova Aljmaškog rita
  34. IVAN DAMJANOVIĆ, VLATKO ROŽAC, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, BORIS BOLŠEC, MARIJA VEREŠ, DORJA BUČEVIĆ, SONJA KUČERA, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, MATEJ MARUŠIĆ
   Prvi pregled rasprostranjenosti barske kornjače (Emys orbicularis L.) u Parku prirode „Kopački rit“
  35. MARIJA VEREŠ, VLATKO ROŽAC, DORJA BUČEVIĆ, SONJA KUČERA, BORIS BOLŠEC, MATEJ MARUŠIĆ, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, TOMISLAV BOGDANOVIĆ
   Uspostava i organizacija transekata i korištenje GIS-a za monitoring ornitofaune u Parku prirode „Kopački rit“
  36. IVAN DAMJANOVIĆ, NATAŠA URANJEK, MARKO TENI, VEDRAN LIPIĆ, ANDREA GALIĆ
   Inventarizacija faune ptica na lokaciji Stara Drava Bilje s naglaskom na ugrožene vrste
  37. IVAN DAMJANOVIĆ
   Analiza ornitofaune močvarnih staništa A.4.1. Phragmiti-Magnocaricetea na lokaciji Švajcerova ada
  38. IVAN DAMJANOVIĆ, VLATKO ROŽAC, MARKO TENI, NATAŠA URANJEK, VEDRAN LIPIĆ, ANDREA GALIĆ
   Praćenje stanja faune ptica Aljmaškog rita
  39. VLADIMIR SAVIĆ, MIRTA BALENOVIĆ, SANDRA VRTARIĆ, LJUBO BARBIĆ, ANA KLOBUČAR, JOSIP MADIĆ, TATJANA VILIBIĆ-ČAVLEK
   Virus Zapadnog Nila i virus Usutu u divljih ptica u Hrvatskoj
  40. MARINA TIŠLJAR, KREŠIMIR SEVERIN, STJEPAN BRZICA, HRVOJE CAPAK, LANA BAKULIĆ, ADELA KRIVOHLAVEK, SLAVENA BEZBRADICA CUKROV, BORKA ŠIMPRAGA, FANI KRSTULOVIĆ, VLADIMIR SAVIĆ, LUCIJA ŠERIĆ JELASKA
   Slučajnost ili etiopatogenetska povezanost: nalaz karbofurana u bijelih roda (Ciconia ciconia) uginulih nakon iznenadnog pada iz gnijezda
  41. DORA BJEDOV, ALMA MIKUŠKA, MIRNA VELKI, ZDENKO LONČARIĆ, TIBOR MIKUŠKA
   Analiza teških metala u perima sivih čaplji (Ardea cinerea) iz Hrvatske
  42. VLATKO ROŽAC, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, BORIS BOLŠEC, MARIJA VEREŠ, DORJA BUČEVIĆ, SONJA KUČERA, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, MATEJ MARUŠIĆ, IVAN DAMJANOVIĆ
   Monitoring populacije europskog dabra (Castor fiber L.) u Parku Prirode „Kopački rit“
  43. IVAN DAMJANOVIĆ, NATAŠA URANJEK, MARKO TENI, VEDRAN LIPIĆ, ANDREA GALIĆ
   Prvi monitoring europskog dabra (Castor fiber L.) na području Aljmaškog rita
  44. ANA POPOVIĆ
   DunavArt festival kao doprinos održivom korištenju prirodnih resursa
  45. JADRANKA KOKOLARI, MARKO KOKOLARI, MONIKA FEHER, ŽELJKO POPOVIĆ, IVICA KELAM, IRENA KIŠMARTIN, IRELLA BOGUT
   Projekt „Izviđački koraci za održivi razvoj“ (IKZOR)
  46. ADRIANA BOGDAN, ŽELJKO POPOVIĆ, IRELLA BOGUT, IRENA KIŠMARTIN
   Poznavanje kukaca kod učenika mlađe školske dobi
  47. TEREZIJA DUČMELIĆ, LJUBICA NEDIĆ, NIKOLINA MILANOVIĆ, VESNICA MLINAREVIĆ, IRENA KIŠMARTIN, IRELLA BOGUT
   Pedagoški pristup u ekološkim radionicama Zelene knjižnice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
  48. MILAN IVANOVIĆ, ZDENKO SAMARŽIJA
   Pustare u Baranji (9) – Jasenovac, Mitrovac i Sokolovac
  49. MILAN IVANOVIĆ, DINA STOBER
   Pustare u Baranji (8) – kategorizacija naselja koja se nazivaju pustarama
  50. MILAN IVANOVIĆ, ANTUN MATIĆ
   Pustare u Baranji (11) – nestale i napuštene pustare na području Baranje (istok)
  51. MILAN IVANOVIĆ, ANTUN MATIĆ
   Pustare u Baranji (12) – nestale i napuštene pustare na području Baranje (zapad)
  ZBORNIK SAŽETAKA

   

   

  ORGANIZATORI 

        

   

  SPONZORI


   

  Subscribe
  Notify of
  guest
  1 Comment
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Boris Bolšec
  Boris Bolšec
  8 months ago

  Video izlaganja a također i posterska izlaganja su odlični. Samo hrabro naprijed.