10. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem – Kopački rit jučer, danas, sutra 2021.

POZDRAVNI GOVORI (VIDEO)

JOSIP MILETIĆ – zamjenik župana Osječko-baranjske županije

JELENA ŠUBAT – Ministarstvo turizma i sporta

TOMISLAV  BOGDANOVIĆ – ravnatelj Parka prirode Kopački rit     

KRUNOSLAV ZMAIĆ  – dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

USMENA IZLAGANJA (VIDEO)

1. MARIJANA KAPA – Park prirode “Kopački rit” kao Ramsarsko područje,  međunarodno važno vlažno područje – MARIJANA KAPA

2. MIRA ZOVKO – Važnost ublažavanja klimatskih promjena  za turizam u zaštićenim područjima – MIRA ZOVKO

3. TAMARA PREININGER – Očuvanje vodenih ekosustava kroz suradnju sektora  vodnog gospodarstva i sektora zaštite prirode  te učinkovitu provedbu mjera očuvanja – MARIJA SABOLIĆ, TAMARA PREININGER, DANIELA SCHNEIDER

4. GEORG FRANK – LIFE WILDisland: Dunavski stanišni koridor divljih otoka – GEORG FRANK

5. IVANA VASIĆ – Upravljanje zaštićenim područjima Srbije u klimatskim promjenama:
regulatorni i institucionalni okvir te suradnja i povezivanje dionika – IVANA VASIĆ, JELENA NEDELJKOVIĆ, DRAGAN NONIĆ

6. IVANA ŠARIĆ – Vodni resursi zaštićenih područja prirode –  stanje, pritisci i odgovori na njih – IVANA ŠARIĆ, JOSIP RUBINIĆ, MAJA ĆUŽE DENONA, MAJA RADIŠIĆ

7. KATICA POLJAK – Stradavanje pjegavog daždevnjaka (Salamandra salamandra) na cesti Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ – KATICA POLJAK, ZRINKA MESIĆ, NINA POPOVIĆ

8. MARIJA VEREŠ – Preliminarno istraživanje visokonaponskih i  srednjenaponskih dalekovoda na projektnom području  u projektu LIFE DANUBE Free Sky LIFE 19 NAT-SK-001023 – MARIJA VEREŠ, MARIN ŠKORO, VLATKO ROŽAC, DORJA BUČEVIĆ, SONJA KUČERA, BORIS BOLŠEC, DORA HORVATIĆ, ANĐELKO MARTINČEVIĆ, ŠANDOR KOVAČ, HRVOJE DOMAZETOVIĆ, VATROSLAV ŠKRNJUG, LJUBICA ŠUNIĆ, DAMIR OPAČIĆ, MATEJ MARUŠIĆ, MARTA MALENICA, VLADIMIR JOSIPOVIĆ, NINO VRANDEČIĆ, VLATKO EĆIMOVIĆ, KRISTINA ROMANJEK

9. ZLATKO MIHALJEVIĆ – Makrozoobentos različitih tipova slatkovodnih staništa u Parku prirode „Kopački rit“ – ZLATKO MIHALJEVIĆ, NATALIJA VUČKOVIĆ, MIRAN KOH, MARIO RUMIŠEK, VIKTORIJA ERGOVIĆ, JASNA LAJTNER, MARINA VILENICA, MARINA ŠUMANOVIĆ, SANJA GOTTSTEIN, DUBRAVKA ČERBA

10. ALEKSANDAR POPIJAČ – Raznolikost obalčara (Insecta: Plecoptera)  na istoku Hrvatske – ALEKSANDAR POPIJAČ, IGNAC SIVEC

11. SAŠA NESTOROVIĆ – Koprivić (Celtis australis L.) u Nacionalnom parku „Đerdap“ – NENAD RADAKOVIC, SAŠA NESTOROVIĆ

12. MIRNA HABUDA-STANIĆ – Pojavnost cijanotoksina u vodnim resursima – MIRNA HABUDA-STANIĆ, ALMA PFEIFER

13. SINIŠA OZIMEC – Monitoring staništa i flore u Parku prirode  „Kopački rit“ u okviru aktivnosti projekta „Naturavita“ – SINIŠA OZIMEC, DRAGAN PRLIĆ, VLATKO ROŽAC 

14. MARLENA ĆUKTERAŠ – Zaštita globalno ugroženih vrsta u KBA područjima –  Hutovo blato, Neretva, Trebižat i Mostarsko blato – MARLENA ĆUKTERAŠ, MARINKO DALMATIN,  JOSIP VEKIĆ, NEBOJŠA JERKOVIĆ

15. IVAN TOT – Bušenje istražno-piezometarskih bušotina u  Parku prirode “Kopački rit“ u sklopu  projekta „Naturavita“ – IVAN TOT

16. NIKOLINA BEK – Dijatomeje u sedimentu Sakadaškog i Kopačkog jezera  (Park prirode “Kopački rit”) – NIKOLINA BEK, TANJA ŽUNA PFEIFFER, DUBRAVKA ŠPOLJARIĆ MARONIĆ, ANITA GALIR BALKIĆ, NEDA VDOVIĆ, MATEJ ŠAG, VANDA ZAHIROVIĆ,  FILIP STEVIĆ, ANTONIJA KEZERLE

17. LJUBICA NEDIĆ – „Naučimo pravilno razdvajati otpad“ –  ekološka radionica za djecu predškolske dobi – MAJA GRCIĆ, IRELLA BOGUT, LJUBICA NEDIĆ, IRENA KIŠMARTIN, ŽELJKO POPOVIĆ

18. DARKO MRKONJIĆ – Gradnja tradicijskih čamaca kao mogućnost  zapošljavanja u ruralnom području – DARKO MRKONJIĆ

19. DARKO MRKONJIĆ – Podunavski tradicijski čamac – čikl – prilagodba Direktivi 2013/53/EU –  DARKO MRKONJIĆ, BRANKO ANDERSEN (ĆUPURDIJA)

20. MILAN IVANOVIĆ – Povijest industrije Baranje (1) – Zašto je važno istraživati povijest industrije u Baranji – MILAN IVANOVIĆ

21. MILAN IVANOVIĆ – Povijest industrije Baranje (2) – Albrechtova kudeljara u Grabovcu – MILAN IVANOVIĆ

22. MILAN IVANOVIĆ – Moj obračun s njima: ogled o komarcima – ZDENKO SAMARŽIJA

23. IVANA OŽANIĆ ROGULJIĆ – Oživljeni dunavski limes – IVANA OŽANIĆ ROGULJIĆ, MISLAV FILEŠ

24. VIKTORIJA ERGOVIĆ – Prisutnost invazivnog rašljonošca Limnomysis benedeni  (Crustacea: Mysidae) u vodama Parka prirode „Kopački rit“ – VIKTORIJA ERGOVIĆ, MIRAN KOH, IVANA TURKOVIĆ ČAKALIĆ, BARBARA VLAIČEVIĆ, NATALIJA VUČKOVIĆ, MARIO RUMIŠEK, ZLATKO MIHALJEVIĆ, DUBRAVKA ČERBA

25. IVANA KORN VARGA – PROGRAM OBILJEŽAVANJA PROGLAŠENJA PETODRŽAVNOG UNESCO REZERVATA BIOSFERE  MURA-DRAVA-DUNAV  WWF ADRIA – San o proglašenju 5-državnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

POSTERSKA IZLAGANJA

1. SWOT analiza u sklopu pripreme Plana upravljanja Parkom prirode „Kopački rit“ i pripadajućim područjima ekološke mreže – KRISTINA ROMANJEK, VLATKO ROŽAC, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, MARIJA VEREŠ, BORIS BOLŠEC, SONJA KUČERA, ALEKSANDAR POPIJAČ, DORJA BUČEVIĆ, DORA HORVATIĆ, MARIN ŠKORO, RUŽICA MARUŠIĆ, VESNA HRVOJEVIĆ, LJUBICA ŠUNIĆ, HRVOJE DOMAZETOVIĆ, DAMIR OPAČIĆ

2. Preliminarno istraživanje visokonaponskih i srednjenaponskih dalekovoda na projektnom području u projektu LIFE DANUBE Free Sky LIFE 19 NAT/SK/001023 – MARIJA VEREŠ, MARIN ŠKORO, VLATKO ROŽAC, DORJA BUČEVIĆ, SONJA KUČERA, BORIS BOLŠEC, DORA HORVATIĆ, ANĐELKO MARTINČEVIĆ, ŠANDOR KOVAČ, HRVOJE DOMAZETOVIĆ, VATROSLAV ŠKRNJUG, LJUBICA ŠUNIĆ, DAMIR OPAČIĆ, MATEJ MARUŠIĆ, MARTA MALENICA, VLADIMIR JOSIPOVIĆ, NINO VRANDEČIĆ, VLATKO EĆIMOVIĆ, KRISTINA ROMANJEK

3. Projekt izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode „Kopački rit“ – VESNA HRVOJEVIĆ, DRAŽEN PAŠULD, RUŽICA MARUŠIĆ, SLAVICA PAUNOVIĆ, IVANA JAKOBFI

4. Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš  – VESNA HRVOJEVIĆ, RUŽICA MARUŠIĆ, MIRJANA HERCEG ŠIMUNOVIĆ, IVONA LEKO, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ

5. Povratak Posljednjem Dunavu – nova turistička ruta i narativ – MATEJ MARUŠIĆ, ESZTER BUCHERT, VLATKO ROŽAC

6. Inventarizacija zaštićenog spomenika prirode Biljska stepa uporabom geoinformacijskih tehnologija – IVANA PLAŠČAK, MLADEN JURIŠIĆ, IVAN PLAŠČAK, DORIJAN RADOČAJ, IRENA RAPČAN, DARIA GALIĆ SUBAŠIĆ, DAVOR MIKULIĆ

7. Održivo korištenje prirodnih resursa na primjerima Općina Bilje i Antunovac – MATEA LONČAR, LARA BOGOVAC, VIŠNJA ŠTEKO, OLEG ANTONIĆ, MLADEN JURIŠIĆ, IVAN PLAŠČAK

8. Zdravstvena i rekreacijska funkcija usluga šumskih ekosustava periurbanih šuma zaštićenog područja – analiza spoznaje posjetitelja o uslugama šumskih ekosustava – MARTINA JURJEVIĆ VARGA, MARINA POPIJAČ, MARTINA BELOVIĆ KELEMEN, SANJA TIŠMA

9. Poznavanje divljači kod djece mlađe školske dobi – ŽELJKO POPOVIĆ, MATEA ĐURINIĆ, IRENA KIŠMARTIN, IRELLA BOGUT

10. Program edukacije iz područja zaštite okoliša: „Obnovljivi izvori energije i održivo gospodarenje otpadom“ – IRELLA BOGUT, ŽELJKO POPOVIĆ, IRENA KIŠMARTIN, ANA POPOVIĆ

11. Šumski dječji vrtići u Hrvatskoj i Danskoj – MATEA ANTUNOVIĆ, IRELLA BOGUT, VESNICA MLINAREVIĆ, ŽELJKO POPOVIĆ

12. Procjena radiološkog opterećenja na Park prirode „Kopački rit“ korištenjem ERICA alata  – BRANKO PETRINEC, MARINA POJE SOVILJ, DINKO BABIĆ, TOMISLAV MEŠTROVIĆ, IGOR MIKLAVČIĆ, VANJA RADOLIĆ, DENIS STANIĆ, BRANKO VUKOVIĆ, MARKO ŠOŠTARIĆ

13. Praćenje i analiza podataka o ozonu, lako hlapljivim ugljikovodicima i lebdećim česticama na području istočne Hrvatske od 2008. do 2019. – BRUNISLAV MATASOVIĆ, ELVIRA KOVAČ-ANDRIĆ

14. Preliminarna analiza korelacije vrijednosti fizikalno-kemijskih parametara, pesticida i metala u površinskoj i podzemnoj vodi Kopačkog rita (Podunavski kanali) – IVAN DAMJANOVIĆ, ZDENKA ŠUŠIĆ, DANIJELA BEZIK, DARIO KOLARIĆ, MIRTA EBERHARD, LEONTINA TOTH, TANJA MARKOVIĆ, HRVOJE BABIĆ, SILVIJA SITAR, ĐORĐA MEDIĆ, NIKOLA HANŽEK, IVAN TOT

15. Hidrološke i hidrauličke analize za izračun retencijskog kapaciteta područja Kopačkog rita (projekt „Naturavita“) – RENATA VIDAKOVIĆ ŠUTIĆ, VEDRANA RIČKOVIĆ, TANJA LUBURA MATKOVIĆ

16. Hidrološke promjene i vodni sustavi – na dva primjera – SINIŠA MARIČIĆ

17. Postavljanje mreže opažanja za mjerenje brzine sedimentacije u području Parka prirode „Kopački rit“ u sklopu projekta „Naturavita“-  IVICA PAVIČIĆ, ŽELJKO DUIĆ, SAŠA ŠIPEK, IVAN TOT, SILVIJA SITAR, DAVOR PAVELIĆ

18. Analiza odabranih fizikalno-kemijskih parametara kakvoće površinske vode na primjeru malog vodnog tijela Trnave – INES PINTARIĆ, ANA AMIĆ

19. Praćenje odabranih fizikalno-kemijskih parametara kakvoće površinske vode Karašice i Vučice – PETRA PENIĆ, ANA AMIĆ

20. Je li Kopački rit spreman za ReWilding? – MATKO BIŠĆAN, IVAN DAMJANOVIĆ

21. Nulto stanje faune sisavaca Parka prirode „Kopački rit“ – IVAN DAMJANOVIĆ, VLATKO ROŽAC

22. Monitoring sisavaca u Parku prirode Kopački rit postavljanjem kamera sa senzorom za pokret – „fotozamke“ – VLATKO ROŽAC, MARIJA VEREŠ, DORA HORVATIĆ, BORIS BOLŠEC, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, ALEKSANDAR POPIJAČ, MARIN ŠKORO, SONJA KUČERA, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, DORJA BUČEVIĆ, MATEJ MARUŠIĆ, KRISTINA ROMANJEK

23. Protokol monitoringa dabra (Castor fiber L.) na području Parka prirode „Kopački rit“ – IVAN DAMJANOVIĆ, VLATKO ROŽAC

24. Protokol monitoringa vidre (Lutra lutra L.) na području Parka prirode „Kopački rit“ – IVAN DAMJANOVIĆ, VLATKO ROŽAC

25. Monitoring vidre (Lutra lutra L.) i dabra (Castor fiber L.) u Parku prirode „Kopački rit“ u sklopu projekta „Naturavita“ – DORA HORVATIĆ, MONIKA PETKOVIĆ, VLATKO ROŽAC, MARKO AUGUSTINOVIĆ, VEDRAN SLIJEPČEVIĆ, DUŠKO ĆIROVIĆ, ALEKSANDAR POPIJAČ, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, MARIJA VEREŠ, BORIS BOLŠEC, SONJA KUČERA, DORJA BUČEVIĆ, KRISTINA ROMANJEK, IVANČICA JURČEVIĆ AGIĆ, MARIN ŠKORO, MATEJ MARUŠIĆ

26. Ornitofauna Biljskog i Zmajevačkog rita – ALMA MIKUŠKA, TIBOR MIKUŠKA

27. Biomarkeri učinka u plazmi ptića bijele rode (Ciconia ciconia) s različitih lokaliteta u kontinentalnoj Hrvatskoj – DORA BJEDOV, MIRNA VELKI, TIBOR MIKUŠKA, LUKA JURINOVIĆ, ALMA MIKUŠKA

28. Ishrana i zimovanje male ušare (Asio otus L.) u gradu Osijeku tijekom zime 2020./2021. – MIRTA ILIĆ, STELLA GLAVIĆ, EMANUEL ŽIVKOVIĆ, ALMA MIKUŠKA

29. Valorizacija novootkrivene populacije ivanjskog rovaša (Ablepharus kitaibelii) na lokaciji Stinice – KREŠIMIR MANDIĆ, FRANO BARIŠIĆ, OLGA JOVANOVIĆ GLAVAŠ

30. Utjecaj pesticida na punoglavce zelene krastače (Bufotes viridis L.) – BRUNO BEKIĆ, OLGA JOVANOVIĆ GLAVAŠ

31. Razolikost slatkovodne ihtiofaune Parka prirode „Kopački rit“ – DAVOR ZANELLA, PERICA MUSTAFIĆ, ZORAN MARČIĆ, MARKO ĆALETA, IVANA BUJ, SVEN HORVATIĆ, ROMAN KARLOVIĆ, LUCIJA IVIĆ, LUCIJA ONORATO

32. Stanje, gustoća i ugroze kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar) u Parku Prirode „Kopački rit“ od 2017. do 2021. godine – SONJA KUČERA, VLATKO ROŽAC, ALEKSANDAR POPIJAČ, BORIS BOLŠEC, DORJA BUČEVIĆ, MARIJA VEREŠ, DORA HORVATIĆ, KRISTINA ROMANJEK, TOMISLAV BOGDANOVIĆ, INGRID GUTTERT, IVONA RIMAC, ADRIJANA BAKOVIĆ, IVAN DAMJANOVIĆ, MATEJ MARUŠIĆ, MARIN ŠKORO, ELENA PERIĆ

33. Prisutnost vrste Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Sarcophagidae) u hrvatskom dijelu Baranje – STJEPAN KRČMAR

34. Funkcionalne skupine zooplanktona u dva različita vodena ekosustava – KARLA ČMELAR, ANITA GALIR BALKIĆ, TANJA ŽUNA PFEIFFER, ANA MARTINOVIĆ, FILIP STEVIĆ, DUBRAVKA ŠPOLJARIĆ MARONIĆ, ANTONIJA KEZERLE

35. Monitoring staništa i flore u Parku prirode „Kopački rit“ u okviru aktivnosti projekta „Naturavita“ – SINIŠA OZIMEC, DRAGAN PRLIĆ, VLATKO ROŽAC

36. Suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka kroz projektne aktivnosti projekta Naturavita – ZDENKO TURNIŠKI, IRENA FRANJIĆ, DAVOR RACIĆ

37. Ispitivanje primjene odabranih šumskih biljaka kao kiselo-baznog indikatora – VERONIKA CAHA, ANA AMIĆ

38. Sadržaj polifenola i antioksidacijska aktivnost imele (Viscum album L.) sakupljenih sa različitih domadara – VALERIJA VUJČIĆ BOK, HRVOJE HODAK, IVANA ŠOLA, GORDANA RUSAK

39. Učinak visoke temperature na bioraspoloživost fenolnih spojeva i antioksidacijski potencijal klica brokule (Brassica oleracea L. convar. botrytis) – Preliminarni rezultati – IVANA ŠOLA, MIHAEL KOLOMAZ, VALERIJA VUJČIĆ BOK, GORDANA RUSAK

40. Koncentracija fenolnih spojeva i antioksidacijski potencijal klica kupusnjača  – IVANA ŠOLA, SANJA GAGIĆ, VALERIJA VUJČIĆ BOK, MAJA MORIĆ, GORDANA RUSAK

41. Zelena sinteza nanočestica srebra iz listova maslačka (Taraxacum officinale F. H. Wigg.) – VLATKA GVOZDIĆ, MILAN PAJIČIĆ, JELENA BRDARIĆ, IVA PUKLEŠ, ANA PETROVIĆ

42. Divlji srodnici današnjih sorti graha (Phaseolus vulgaris) – BLANKA KUNDAKČIĆ

43. Preliminarna istraživanja primjene Lemna testa u procjeni kvalitete vode Ribnjaka Popovac – JANJA HORVATIĆ, VESNA PERŠIĆ, MARTINA VARGA, DORA HORVATIĆ, ALEKSANDRA KOČIĆ, VERA TIKAS

44. Upotreba digestata u proizvodnji biomase mikroalga i cijanobakterija za proizvodnju bioplina – DENIS DEŽE, MELITA MIHALJEVIĆ, DAVOR KRALIK

45. Raznolikost fitoplanktona plitkog umjetnog jezera u kasnom proljetnom razdoblju – BRUNA ŽIŽANOVIĆ, PETAR GLAVAŠ, KARLA VUJIČIĆ, LUKRECIJA LUČIĆ, NIKOLINA BEK, DUBRAVKA ŠPOLJARIĆ MARONIĆ, ANITA GALIR BALKIĆ, FILIP STEVIĆ, TANJA ŽUNA PFEIFFER

46. Struktura i dinamika fitoplanktona tijekom zimskog razdoblja u Sakadaškom jezeru (Park prirode „Kopački rit“) – MORENA MATANOVIĆ, DUBRAVKA ŠPOLJARIĆ MARONIĆ, TANJA ŽUNA PFEIFFER, ANITA GALIR BALKIĆ, NIKOLINA BEK, MATEJ ŠAG, ANTONIJA KEZERLE, FILIP STEVIĆ

47. Dabrovi (Castor fiber L.) u Nacionalnom parku “Plitvička jezera” – gustoća i raspodjela teritorija – MONIKA PETKOVIĆ, MARKO AUGUSTINOVIĆ

GLAZBENI PROGRAM

GLAZBENI PROGRAM – (učenici Glazbene škole Franje Kuhača Osijek) ADRIAN, GABRIEL I TOMISLAV ŠUBARIĆ, klavir 6-ručno (mentorica – SUNČANA TURK, prof. mentorica)

GLAZBENI PROGRAM – (učenici Glazbene škole Franje Kuhača Osijek) GUSTAV KUJUNDŽIĆ, violina MIHAEL ŠIŠIĆ, violina PETRA SPAHIJA, klavir  (mentori JOSIPA ERHARDT, prof. mentorica i DOMAGOJ MARAS, mag. mus.)

GLAZBENI PROGRAM (učenici Glazbene škole Franje Kuhača Osijek) GUSTAV KUJUNDŽIĆ, violina MIHAEL ŠIŠIĆ, violina  PETRA SPAHIJA, klavir (mentori  JOSIPA ERHARDT, prof. mentorica i DOMAGOJ MARAS, mag. mus.)

 

PREGLED SIMPOZIJA (VIDEO)

10. simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra 2021 – video pregled

PROGRAM OBILJEŽAVANJA PROGLAŠENJA PETODRŽAVNOG UNESCO REZERVATA BIOSFERE MURA-DRAVA-DUNAV WWF ADRIA – video pregled

ZBORNIK SAŽETAKA

ORGANIZATORI 

      

SPONZORI


Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Boris Bolšec
Boris Bolšec
1 year ago

Video izlaganja a također i posterska izlaganja su odlični. Samo hrabro naprijed.

Boris Bolšec
Boris Bolšec
7 months ago

Još jedna godina. Još jedan uspjeh.

Boris Bolšec
Boris Bolšec
7 months ago

😀