Pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ustanovi. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, Titov dvorac 1, 31328 Lug;
  • na broj faksa: 031/ 285-380;
  • elektroničkom poštom na: ljubica.sunic@pp-kopacki-rit.hr
  • donijeti osobno u sjedište Ustanove, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 031/ 285-370.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje


Zakon o pravu na pristup informacijama Narodne novine 25/13


Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Narodne novine 12/14


Obrazac zahtjeva za pristup informacijama


Godišnje izvješće 2015


Godišnje izvješće 2016


Javni natječaj za zapošljavanje


Godišnje izvješće 2017


Godišnje izvješće 2018