Organizacija parka

Upravno vijeće i ustrojstvene jedinice ustanove

Radom Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" upravlja Upravno vijeće ustanove koje ima pet članova:

Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Gospočić

Članovi:
Dr.sc. Mirna Habuda Stanić
Marija Sabolić
Vladimir Poznić
Zlatko Malić

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" opisane su ustrojstvene jedinice ustanove. Neke od tih jedinica su:

Ured ravnatelja

U uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Ravnatelj ustanove odgovoran je za uspostavljanje i ostvarivanje primjerenog unutarnjeg ustrojstva, djelotvornu organizaciju rada, kvalitetno ostvarivanje programa zaštite, očuvanja i promicanja Parka prirode i koordiniranja poslova unutar ustrojstvenih jedinica.

Ravnatelj ustanove: Damir Opačić, dipl. ing.
Tajnik ustanove: Vesna Hrvojević, struc. spec. oec.

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja i očuvanja Parka prirode

Služba obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje i korištenje Parka prirode, posebno poslove u svezi izrade programa zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja Parka prirode, njegove provedbe, praćenja stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta, istraživanja u Parku prirode, skrb o kapitalnim ulaganjima u Parku prirode u svezi zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode, kao i druge odgovarajuće stručne poslove.
Stručni voditelj vodi stručne poslove u svezi zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode, te je odgovoran za ostvarivanje stručne razine tih poslova.

Stručna voditeljica: Sonja Kučera, mag. agr.

Stručni suradnici:
Boris Bolšec, prof.
Vlatko Rožac, prof.

Služba nadzora

Služba nadzora obavlja poslove nadzora u Parku prirode u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode 'Kopački rit' i drugih posebnih propisa. Radi provođenja poslova nadzora Služba nadzora provodi odgovarajući upravni postupak, te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile Zakon ili Pravilnik o unutarnjem redu.

Glavni nadzornik: Davor Mikulić, dipl.ing.

Nadzornici:
Zlatko Malić
Šandor Kovač
Vatroslav Škrnjug
Hrvoje Domazetović
Besim Mehić, dipl. iur.

Čuvar: Stjepan Tkalčević

Služba za prezentacijske aktivnosti

Služba za prezentacijske aktivnosti obavlja poslove u svezi s prezentacijom i promicanjem Parka prirode u zemlji i svijetu, organizira i provodi vođenje i prihvat posjetitelja, organizira turističko-rekreativne djelatnosti, organizira i nadzire prezentacijske djelatnosti, pribavlja sredstva putem sponzorstava, donacija, organizira stručna savjetovanja i simpozije, te ostale stručne i znanstvene, te kulturno-edukativne skupove.

Voditeljica službe za prezentacijske aktivnosti:
Ružica Marušić, dipl.oec

Suradnici:
Renata Forjan,
Varja Guttert
Oliver Krištof
Arpad Eđed ml.
Tibor Vaš
Hrvoje Hlaj

Služba općih i zajedničkih poslova

Služba općih i zajedničkih poslova obavlja administrativne, kadrovske, pravne, financijske, knjigovodstvene i računovodstvene poslove.
Voditelj službe: Ljubica Šunić, dipl. iur.

Voditeljica računovodstva: Deana Đurašević, dipl. oecc
Računovodstveni referent: Mirjana Ćosić

Tehnička služba i služba održavanja

Referent: Dražen Pašuld
Domar: Arpad Eđed
Pomoćne djelatnice: Slavica Jakopfi