Natječaji

Na temelju Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11. 73/13) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", Lug, Titov dvorac 1, objavljuje

JAVNI POZIV

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE (2015.)


Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) i Odluke upravnog vijeća KLASA: 003-08/14-01/4, URBROJ: 2100/24-01/02-14-3, objavljuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora, restorana u kompleksu Dvoraca Tikveš na području Parka prirode Kopački rit


Sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Radom za zajednicu i sebe“- sufinancirano zapošljavanje u javnom radu, Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ raspisuje:


Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ raspisuje JAVNI NATJEČAJ:


Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN br,76/93,29/97,47/99,35/08), članka 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), članka 14. i 26. Statuta Upravno vijeće Javne ustanove „Parka prirode Kopački rit“ raspisuje JAVNI NATJEČAJ:


Sukladno članku 134. Zakona o zaštiti prirode (NN80/13) i članku 14. Statuta JUPP Kopački rit, Upravno vijeće raspisuje JAVNI NATJEČAJ:


Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ 1. ožujka 2017. raspisuje:


Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ 22. ožujka 2017. raspisuje:


Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13) te članaka 14. i 26. Statuta Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“, Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“ raspisuje:


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ raspisuje:


Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ iz Kopačeva, Mali Sakadaš 1, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA
za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“, objavljenog u Narodnim novinama br, 89/2017 od 06. rujna 2017. godine, dnevnim novinama Glasu Slavonije, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Belom Manastiru, internetskoj stranici Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“ i oglasnoj ploči Ustanove.


Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13) te članaka 14. i 26. Statuta Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“, Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“ raspisuje:


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ raspisuje:

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 108/2017 od 08.11.2017.


JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ raspisuje:

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.32 od 06.04.2018.


Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 5/91, 76/92, 50/95, 29/97, 47/99, 96/01, 35/08), te članka 14. Statuta javne ustanove "Park prirode Kopački rit", Upravno vijeće javne ustanove "Park prirode Kopački rit" raspisuje:


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), Javna ustanova "Park prirode Kopački rit" raspisuje: