Natječaji

Na temelju Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11. 73/13) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", Lug, Titov dvorac 1, objavljuje

JAVNI POZIV

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE (2015.)


Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) i Odluke upravnog vijeća KLASA: 003-08/14-01/4, URBROJ: 2100/24-01/02-14-3, objavljuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora, restorana u kompleksu Dvoraca Tikveš na području Parka prirode Kopački rit


Sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Radom za zajednicu i sebe“- sufinancirano zapošljavanje u javnom radu, Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ raspisuje:


Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ raspisuje JAVNI NATJEČAJ:


Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN br,76/93,29/97,47/99,35/08), članka 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), članka 14. i 26. Statuta Upravno vijeće Javne ustanove „Parka prirode Kopački rit“ raspisuje JAVNI NATJEČAJ:


Sukladno članku 134. Zakona o zaštiti prirode (NN80/13) i članku 14. Statuta JUPP Kopački rit, Upravno vijeće raspisuje JAVNI NATJEČAJ:


Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ 1. ožujka 2017. raspisuje:


Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ 22. ožujka 2017. raspisuje: